Myrhult - Bålerud Fiber ek förening
Bredbandsfiber till Myrhult - Bålerud Fiber ek föreningDriftFelanmälanFacebookInformationKontakta ossStadgarHistorikPDF
 
Bredbandsfiber till Myrhult - Bålerud Fiber ek förening

Kallelse till ordniarie föreningsstämma i Myrhult - Bålerud fiber ekonomisk förening

org nr 769624-2259.

Datum  Torsdag 31 mars i Korsvägens bygdegård.                Kl. 19.00

 

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Kallelse ska ske 2-4 veckor innan stämman. Motioner till ordinarie föreningsstämma skall vara inlämnade senast sex (6) veckor innan stämman. Notera att endast medlemmar med betald medlemsavgift (årsavgift) har rösträtt. Avgiften är 500 kr och bg 779-4290, kom ihåg att ange namn.

 

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 

Dagordning

1.        Val av ordförande samt protokollförare vid stämman.

2.        Godkännande av röstlängden.

3.        Val av två justeringspersoner.

4.        Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5.        Fastställande av dagordningen.

6.           Redovisning av styrelsens årsredovisningshandlingar (verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning) och revisionsberättelsen.

7.           Beslut om fastställande av balans-, och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

8.        Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

9.        Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

10.   Budget.

11.   Årsavgift och eventuellt andra avgifter.

12.   Beslut om av styrelsen väckta förslag.

13.   Behandling av motioner inkomna i stadgeenlig ordning. Inga motioner har inkommit.

14.   Beslut om antalet styrelseledamöter (3-9).

15.   Val av ordförande för ett (1) år.

16.   Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (max 5).

17.   Val av revisorer och revisorssuppleant.

18.   Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande samt en suppleant.

19.   Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

 

Styrelsen samlas direkt efter stämman för ett kort konstituerande möte.

 

Varmt välkomna!